طرح بازدید ناحیه از ناحیه صالحین استان ایلام

طرح بازدید ناحیه از ناحیه صالحین استان ایلام ✅

با هدف کیفی سازی،الگوسازی و تجربه نگاری در سطح نواحی و حوزه های مقاومت بسیج استان ایلام طرح بازدید ناحیه از ناحیه برگزار شد.
در این طرح مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با حضورفرمانده ناحیه، فرمانده حوزه ، یک فرمانده پایگاه منتخب، یک عضو از هرکدام از ارکان شجره طیبه صالحین(سرمربی،مربی،سرگروه) ضمن حضور درناحیه میزبان و بازدید میدانی و چهره به چهره، به بحث و تبادل نظر پیرامون ارتقای کمی و کیفی حلقات صالحین در استان پرداختند.